מדיניות פרטיות

תקנון שימוש באתר

 1. תנאי שימוש באתר דו-עט.
  • לצורך העלאת יצירה ו/או תכנים נוספים לאתר, דרושה הסכמתך בכפוף לתנאי השימוש בתקנון זה, באמצעות אישור התיבה “אני מסכים לתנאי השימוש” (להלן: “תנאי השימוש“).
  • תקנון תנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לשם נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. תנאי שימוש כללי.
  • דו-עט שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים הללו יחייבו מעת פרסומם באתר. כמובן כי האתר ישתדל לעדכן בנושא באמצעות פרסום באתר עצמו על שינויים אשר יחולו, באם יהיו, בתנאי השימוש.
  • מובהר בזאת כי רק האמור בתקנון מחייב זה יחייב את האתר.
  • תנאים אלו מהווים הסכם בין המשתמש לבין דו-עט בלבד. מוסכם ומובהר כי דו-עט לא יהא אחראי במקרה של הפרת תנאים אלו על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר, ולא תהא לו כל תביעה טענה או דרישה כלשהי כלפי דו-עט על זכויות יוצרים.
 3. הגבלת אחריות.
  • מוסכם ומובהר בזאת כי השירות אותו מעניק דו-עט, הינו שירות הצגת יצירות נבחרות המוגבל בזמן.
  • עצם קבלת היצירה בדו-עט נועדה לספק אסמכתא ראייתית בלבד כי היצירה [מכול סוג שנתקבלה באתר] נקלטה באתר דו-עט, ואין בכוונתה לקבוע ו/או לאשר חוקית כי אכן מי שחתום על היצירה הינו בעליה החוקיים, או יוצרה המקורי.
  • דו-עט לא יהא אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מודע לכך כי השימוש שהוא עושה באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
  • במידה והמשתמש יציג למערכת דו-עט יצירה אשר אינה מקורית שלו או של מי מטעמו ואשר נחזית להיות מקורית שלו או של מי מטעמו, אשר זכויות היוצרים שלה שייכות לאדם אחר, הוא ישא באחריות המשפטית המלאה לכך. וכן כי במידה ומנהלי מערכת דו-עט יתבעו לדין על כך, הרי שתהיה למנהלי מערכת דו-עט זכות שיפוי מלאה בגין התביעה כלפי המשתמש או מי מטעמו.
  • לאתר דו-עט שמורה הזכות המלאה, לאחר בדיקת היצירה שלא לאשר להעלותה כתוכן באתר, וזאת מבלי צורך במתן כל נימוקים למשתמש.
  • לצורך משלוח תכנים שיווקיים ו/או קולות קוראים באמצעי הדיוור האלקטרוני ו/או בתפוצת הוואטסאפ, דרושה הסכמתך בכפוף לתנאי השימוש בתקנון זה, באמצעות אישור התיבה “אני מסכים למשלוח דוא”ל וואואטסאפ”.
  • דו-עט לא יהא אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו לאתר. טעויות יתוקנו רק על ידי בעל היצירה במשלוח פניה למנהלי המערכת באמצעות “צרו קשר”.
  • דו-עט ו/או כל נציג מטעמו, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא בעניין נזקים ישירים או עקיפים [לרבות נזקים כספיים, אובדן רווח, מוניטין וכו’] כתוצאה משימוש במערכת או מתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את מנהלי מערכת דו-עט בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד מנהלי מערכת דו-עט בקשר עם כל התכנים שיועלו על ידם לאתר.
  • לדו-עט אין כל אחריות בגין הקישורים המוצעים באתר, וכל פעילות שמתבצעת בין המשתמש לבין האתר המצוי כקישור הינה על אחריות המשתמש בלבד. כך שבכל מקרה דו-עט אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהשימוש בשירותים ו/או תכנים, שירותים או מוצרים, אף אם נודע לה על נזק שכזה.
 4. זכויות קנייניות.
  • כל הקניין הרוחני ובו זכויות היוצרים בשירותי האתר, לרבות עיצוב, מידע טכנולוגי, יישומים, קבצים גראפיים, קודי מחשב, טקסטים, סימנים מסחריים רשומים, לוגו, אודיו, ווידאו ו/או כל חומר אחר הכלול [להלן המידע] הינם של דו-עט, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
  • אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו או/כל חלק הימנו, מבלי לקבל את רשות דו-עט מראש ובכתב.
  • המשתמשים המעלים יצירות מכל סוג שהוא לאתר מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות לפי חוק זכויות יוצרים, תשס”ח-2007 ו/או חוק כל שהוא הפגוע בזכויות יוצרים ו/או כל זכות קניינית כל שהיא.
  • המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם אין ביצירותיהם המועלות לאתר משום פגיעה בצדדים שלישים לפי כל חוק על פי דיני מדינת ישראל.
  • המשתמשים מצהירים בזאת כי למיטב ידיעתם יצירותיהם המועלות לאתר אינן הנמצאות במחלוקת בגין הבעלות על זכויות היוצרים שלהן בעת העלאתן לאתר.
 5. סמכות שיפוט.
  • דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהייה לבתי המשפט בתל אביב יפו ולהם בלבד.